Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości

Autor: Anna Zysnarska

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem

Książka , Szczegółowa klasyfikacja dochodów ,, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363). W , komentarzu , z przykładami znajdz

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

, Joanna Frąckowiak, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie jest książka wydawnictwa ODDK, w której szczegółowo omówiono:, zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem

Autor: Izabela Świderek

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:,­ gospodarka majątkiem trwałym,,­ majątek obrotow

Autor: Rup Wojciech

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych Rup Oddk

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Rup Wojciech, doświadczony praktyk:,omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, ro

Autor: Wojciech Rup

, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego praktyczny poradnik wzory uchwał i zarządzeń

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat oraz województwo).

Autor: Magdalena Ługiewicz

, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków i umów

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawni

Autor: Jamroży Marcin

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym tego podatku. Dodano kolejne, nowe kryterium zwrotu podatku akcyzowego, tj. kryterium z tytułu posiadania tzw. dużych jednostek

Autor: Zofia Wojdylak Sputowska

, Arkadiusz Jerzy Sputowski, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują szczegółowo te przepisy ustawy, które odnoszą się do prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy

Autor: Joanna Salachna

, Klaudia Stelmaszczyk, Marcin Tyniewicki, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Hit
Fundusz alimentacyjny procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym

Książka o funduszu alimentacyjnym to praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W książce wyjaśniono m.in.:,- czym jest obowiązek alimentacyjny,,- kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,,- jak ustalić wysokość świadczenia,,- jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z fundu

Autor: Magdalena Ługiewicz

, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne,

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Prawne podstawy geologii i górnictwa

Książka z zakresu ,geologii i górnictwa, omaw

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi sz

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Ćwiczę, rysuję, piszę Część 2

Szlaczki, labirynty, rysunki, łamigłówki i wiele w

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Prowokatorka

Maria Dąbrowska przez lata postrzegana była niemal

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Kodeks wyborczy 2020 odnowa

Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jed

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Zbiór cywilny 2020 Kodeks cywilny Kodeks postępowa

Stan prawny 01.05.2013 rok. Zbiór na 2013 rok zawi

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Celem tego opracowania jest ocena w świetle powyżs

Komentarz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska
Logika Widła Zienkiewicz

Podręcznik z logiki wyd. Beck obejmuje elementarne