Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.)., , Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy:, , dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.5.2014 r.

Autor: Rafał Sura

, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Urszula Banaszczak Soroka, Anna Błachnio Parzych, Mateusz Medyński, Agnieszka Piskorz Ryń, Bartosz Sierakowski, Paweł Wajda, Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Ponieważ większość autorów komentarza to praktykujący prawnicy, komentarz obejmuje nie tylko ściśle

Autor: Ochrona danych osobowych RODO

, Paweł Litwiński, Paweł Barta, Maciej Kawecki, Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Hit
Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:, właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych,, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,, ustalania zobowiązań pod

Autor: Henryk Dzwonkowski

, Podatkowe Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Hit
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Zimmerman

Książka zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia:, , zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gosp

Autor: Piotr Zimmerman

, Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Prawo własności przemysłowej komentarz

Nakierowany w szczególny sposób na praktykę stosowaną w UE Komentarz, bazując na tekście jednolitym (Dz.U. z 2017 r. poz. 776), prezentuje i szczegółowo omawia również najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 20.2.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 501), podyktowane koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej nr 2015/24

Autor: Joanna Sieńczyło Chlabicz

, Marcin Andrzejewski, Monika Chimiak, Katarzyna Jasińska, Paweł Podrecki, Magdalena Rutkowska Sowa, Marek Salamonowicz, Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Prawo o stowarzyszeniach Komentarz 2020

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postęp

Autor: Edyta Hadrowicz

, Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020

Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Ponadto jest wzbogacony odniesieniami do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji prawa podatkowego. , Prezentowany Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyj

Autor: Wojciech Dmoch

, Podatkowe Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami., , Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności:, , właściwość i skład sądów administrac

Autor: Duże Komentarze Becka

, Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Maksymilian Cherka, Janusz Drachal, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Maria Jagielska, Jacek Jagielski, Grzegorz Rząsa, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Aleksandra Wiktorowska, Karolina Barbara Wojciechowska, Katarzyna Zalasińska,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019–2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce., Pracownicze plany kapitałowe:,- to regulowany nową ustaw

Autor: Marcin Wojewódka

, Komentarze Becka,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na:, , nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w tym na obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania o

Autor: Ochrona danych osobowych RODO

, Marlena Sakowska Baryła, Komentarze Becka, Marta de Bazelaire de Ruppierre, Bogdan Fischer, Marcin Górski, Arleta Nerka, Krzysztof Wygoda,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Kultura prawna na ziemiach Królestwa Jerozolimskie

Krucjaty, nazywane dziś średniowiecznym desantem s

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Kodeks postępowania karnego przepisy Wolters

Stan prawny na: 10.10.2019 r. W 11. wydaniu zbioru

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Historia św. Mikołaja Wielcy przyjaciele Jezusa

Wielcy przyjaciele Jezusa to seria sympatycznych,

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadro

Stan prawny na dzień 1 marca 2017 roku. Pełny zakr

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Plagi królewskie

Biografie polskich władców i ich małżonek zawsze w

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Wzorcowa dokumentacja HACCP. Hurtownia ogólnospoży

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w spraw

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych

Książka poświęcona jest użyciu sił zbrojnych w ope

Komentarz Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz
Cegiełki i inne opowiadania

Na Cegiełki Jana Krzysztofa Piaseckiego składa się