Książka Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

11 opinii
129 zł 115.53 zł

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastosowanie do projektów budżetów

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Wojciech Lachiewicz

, Sektor publiczny w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381980401


Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastosowanie do projektów budżetów JST na rok 2020. W wyniku wejścia w życie tej nowelizacji:
Utworzono nowe rozdziały: 75637 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych zysków" oraz 73020 „Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz",
Zmieniono brzmienia nazw i/lub objaśnień rozdziałów: 75702, 85501, 85504, 85510 (zmiany wchodzą w życie od 1.1.2019 r. lub od 1.7.2019 r.) – zmiany te są wynikiem wejścia życie ustawy z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500),
Zmieniono brzmienia nazw i/lub objaśnień rozdziałów: 75074, 75633, 80140, 80153 (zmiany wchodzą w życie od 1.1.2020 r.) – zmiany te są wynikiem wejścia życie ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz wejścia w życie ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. poz. 1095),
Zmieniono od 1.1.2020 r. nazwę rozdziału 05004 „Inspektoraty rybołówstwa morskiego" w wyniku wejścia w życie 1.1.2019 r. ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2340), uchylono rozdział 72002 „Inne jednostki usług informatycznych", zmieniono nazwę rozdziału 75633 z „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" na „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej" wraz z objaśnieniami,
Utworzono, z mocą od 1.1.2019 r., następujące nowe paragrafy: 017, 492, 615, 804,
Utworzono, z mocą od 1.1.2020 r., następujące nowe paragrafy przychodowe: 905, 906, 907, 965; nowe paragrafy dochodowe: 016, 022 oraz nowy paragraf rozchodowy 965,
Dodano objaśnienia do paragrafu 957. Na skutek wyodrębnienia nowych kategorii przychodów w art. 217 ust. 2 FinPubU, niezbędne stało się zawężenie dotychczasowego zakresu przychodów zaliczanych do § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych",
Zmieniono brzmienie następujących paragrafów dochodowych: 076 (zmiana od 1.1.2019 r.), 216 (zmiana od 1.7.2019 r.), 015 (zmiana od 1.1.2020 r.),
Zmieniono brzmienie następujących paragrafów wydatkowych: 250, 252 (zmiana od 1.4.2019 r.), 216, 644 (zmiana od 1.7.2019 r.), 498 (zmiana od 1.1.2020 r.),
Dokonano od 1.1.2020 r. zmian w układzie pozycji do paragrafów załącznika Nr 7.
W związku z tymi zmianami wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację: Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

W książce tej przedstawiamy:

Szczegółowe omówienie zmian związanych z nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Zaktualizowany, w wersji na 1.1.2020 r., tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej